Record:   Prev Next
作者 蘇籀 (宋) 撰
書名 雙溪集 十五卷, 遺言一卷 / (宋)蘇籀撰
出版項 上海 : 商務印書館, 民24[1935]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  083.2 1011 v.1969    在架上    30520010029982
 民族所圖書館  083.2 1011 v.1970    在架上    30520010029990
 民族所圖書館  083.2 1011 v.1971    在架上    30520010030006
 近史所郭廷以圖書館一樓特藏(洽櫃臺調閱  083.2 886  v.1969    在架上  限所內硏究人員  MHC0010320
 近史所郭廷以圖書館一樓特藏(洽櫃臺調閱  083.2 886  v.1970    在架上  限所內硏究人員  MHC0010321
 近史所郭廷以圖書館一樓特藏(洽櫃臺調閱  083.2 886  v.1971    在架上  限所內硏究人員  MHC0010322
 文哲所圖書館線裝書室  AS 083.2 866 1935  v.1969    館內使用    30580000646088
 文哲所圖書館線裝書室  AS 083.2 866 1935  v.1970    館內使用    30580000646096
 文哲所圖書館線裝書室  AS 083.2 866 1935  v.1971    館內使用    30580000646104
 傅斯年圖書館中文圖書區  083 033.51  v.1969    在架上    30530100402460

版本 初版
說明 3冊 ; 18公分
(平裝)
系列 叢書集成. 初編 ; 1969-1971
附註 據粵雅堂叢書本排印
主題 蘇籀 (宋) -- 文集 csht
Record:   Prev Next