Record:   Prev Next
作者 胡繩 (1918-) 著
書名 胡繩全書 / 胡繩著
出版項 北京 : 人民出版社, 1998-2003[民87-92]
國際標準書號 7010024537 (v.1)
7010025738 (v.2)
7010025290 (v.3)
7010025908 (v.4)
7010025975 (v.5)
7010026394 (v.6)
7010038945 (v.7)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  089.89 847:2  v.1:1    在架上    30580001269591
 文哲所  089.89 847:2  v.1:2    在架上    30580001269609
 文哲所  089.89 847:2  v.2    在架上    30580001269617
 文哲所  089.89 847:2  v.3:1    在架上    30580001269625
 文哲所  089.89 847:2  v.3:2    在架上    30580001269633
 文哲所  089.89 847:2  v.4    在架上    30580001269641
 文哲所  089.89 847:2  v.5    在架上    30580001269658
 文哲所  089.89 847:2  v.6:1    在架上    30580001269666
 文哲所  089.89 847:2  v.6:2    在架上    30580001269674
 近史所郭廷以圖書館  089.87 313  v.1(1)    在架上    30550111781348

版本 第1版
說明 9冊 : 图版 ; 21公分
人民幣233.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Hu sheng quan shu
含索引
內容: 第1卷,文集一(1935-1948)--第2卷,文集二(1949-1966)--第3卷,文集三(1979-1996)--第4卷,专著一(哲学卷)--第5卷,专著二(历史卷)--第6卷,专著三(历史卷)--第7卷,文集--童稚集--诗存
主題 胡繩 (1918-) -- 文集 csht
Alt Title Hu sheng quan shu
Record:   Prev Next