MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
001  ocm874963696 
008  140310s2013  cc    b  001 0 chi d 
020  9787544744775|q(平裝) :|c人民幣32.00元 
040  AS|bchi|cAS|dHS 
041 1 chi|heng 
100 1 麥金太爾|q(Maclntyre, Alasdair,|d1929-)|e著 
240 10 Dependent rational animals.|l中文 
245 10 依赖性的理性动物 :|b人类为什么需要德性 /
    |c阿拉戴尔.麦金太尔著 ; 刘玮译 
246 30 人類為什麼需要德性 
250  第1版 
260  南京 :|b译林出版社,|c2013 
300  [5], 153面 ;|c23公分 
490 1 凤凰文库.人文与社会系列 
500  譯自: Dependent rational animals : why human beings need 
    the virtues? 
504  含參考書目及索引 
650 7 道德|2csht 
700 1 Maclntyre, Alasdair 
700 1 劉瑋|e譯 
830 0 鳳凰文庫.|p人文與社會系列 
830 0 人文與社會系列 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  199 468    在架上    30550112766868
 人文社會聯圖  199 4841 2013    在架上    30610010339273