Record:   Prev Next
作者 薛聰賢 編著
書名 臺灣花卉實用圖鑑 / 薛聰賢編著 ; 陳順德審訂
出版項 [彰化縣]員林鎮 : 作者, 2001[民90]
國際標準書號 957970208X (v.1 ; 精裝) ; NT$280
9579702098 (v.2 ; 精裝) ; NT$280
9579702101 (v.3 ; 精裝) ; NT$280
957970211X (v.4 ; 精裝) ; NT$280
957970242X (v.5 ; 精裝) ; NT$280
9579704503 (v.6 ; 精裝) ; NT$280
9579705321 (v.7 ; 精裝) ; NT$280
9579707596 (v.8 ; 精裝) ; NT$280
9579708398 (v.9 ; 精裝) ; NT$280
9579710325 (v.10 ; 精裝) ; NT$280
9579711364 (v.11 ; 精裝) ; NT$280
957973951x (v.12 ; 精裝) ; NT$280
9869997864 (v.13 ; 精裝) ; NT$280
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 生命科學圖書館  435.408 8533 2001  v.1    在架上    30150100241295
 生命科學圖書館  435.408 8533 2001  v.2    在架上    30150100241303
 生命科學圖書館  435.408 8533 2001  v.3    在架上    30150100241311
 生命科學圖書館  435.408 8533 2001  v.4    在架上    30150100241329
 生命科學圖書館  435.408 8533 2001  v.5    在架上    30150100241337
 生命科學圖書館  435.408 8533 2001  v.6    在架上    30150100241345
 生命科學圖書館  435.408 8533 2001  v.7    在架上    30150100241352
 生命科學圖書館  435.408 8533 2001  v.8    在架上    30150100241360
 生命科學圖書館  435.408 8533 2001  v.9    在架上    30150100241378
 生命科學圖書館  435.408 8533 2001  v.10    在架上    30150100241386

版本 增訂再版
說明 13冊 : 圖 ; 22公分
附註 含索引
v.1.一年生草花120種--v.2--宿根草花150種--v.3.球根花卉.多肉植物150種--v.4.觀葉植物256種--v.5.觀葉植物225種--v.6椰子類蔓性植物182種--v.7.木本花卉196種--v.8.木本花卉195種--v.9.觀賞樹木185種--v.10.觀賞樹木200種--v.11.新品種146種補遺.總索引--v.12.補遺.新品種167種--v.13.補遺.新品種180種
主題 花卉 -- 臺灣 csht
Alt Author 陳順德 審訂
Record:   Prev Next