Record:   Prev Next
作者 蕭洪恩 (1961-) 著
書名 土家族哲学社会思想史 / 萧洪恩著
出版項 北京 : 中囯书店, 2010
國際標準書號 9787806637791 (平裝) : 人民幣58.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  396.927502 877-2    到期 07-02-21    30550112521610
 文哲所  536.2814 8624-2    在架上    30580002818644
版本 第1版
說明 2, 459面 ; 25公分
附註 版權頁題名: 20世紀土家族哲學社會思想史
拼音題名: Tu jia zu zhe xue she hui si xiang shi
主題 土家族 csht
哲學 csht
Alt Title 20世紀土家族哲學社會思想史
Tu jia zu zhe xue she hui si xiang shi
Record:   Prev Next