Record:   Prev Next
作者 曾令秋 (1958-) 著
書名 新中囯农地制度研究 / 曾令秋, 胡健敏著
出版項 北京 : 人民出版社, 2011
國際標準書號 9787010075747 (平裝) : 人民幣30.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  334.52 509    在架上    30550112564867
 人社中心  554.292 8082    在架上    30560301025984
版本 第1版
說明 [7], 213面 ; 23公分
附註 拼音題名: Xin Zhongguo nong di zhi du yan jiu
含參考書目
主題 土地制度 -- 中國 csht
農地 -- 管理 -- 中國 csht
農地 -- 政策 -- 中國 csht
農地 -- 中國 csht
Alt Author 胡健敏 (1985-) 著
Alt Title Xin Zhongguo nong di zhi du yan jiu
Record:   Prev Next