Record:   Prev Next
作者 劉俐娜 著
書名 中囯民囯思想史 / 刘俐娜著
出版項 北京巿 : 人民出版社, 1994[民83]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.94    在架上    30580000368154
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  921.08 061  v.94    在架上    30550111190425
 人社中心  618 5020 v.94    在架上    30560300643076
 民族所圖書館  C 618 5020 v.94    在架上    30520010630243
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 921.08 0618  v.94    在架上    30530103321097
版本 第1版
說明 [16], 218面 ; 19公分
(平裝)
系列 百卷本中囯全史 ; 94
中囯全史 ; 94
主題 哲學 -- 中國 -- 民國(1912-) csht
Record:   Prev Next