Record:   Prev Next
作者 金榮權 (1964-) 著
書名 周代淮河上游诸侯国硏究 / 金荣权著
出版項 郑州 : 河南大学出版社, 2012
國際標準書號 9787564906863 (平裝) : 人民幣26.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 922.15 2102    在架上    30530110650835
 文哲所  621.5 8664    在架上    30580003015703
版本 第1版
說明 4, 200面 ; 23公分
系列 淮河文化硏究文库
淮河文化硏究文庫
附註 拼音題名: Zhoudai huaihe shangyo zhuhouguo yanjiu
主題 周史 lcstt
中國 -- 歷史 -- 周(公元前1122-221) csht
Alt Title Zhoudai huaihe shangyo zhuhouguo yanjiu
Record:   Prev Next