Record:   Prev Next
作者 王家誠 (1932-) 著
書名 畫壇奇才張大千 / 王家誠著
出版項 台北市 : 九歌出版社, 2006[民95]
國際標準書號 9574442969 (v. 1)
9574442977 (v. 2)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  782.88 8777/ 8462  v.1    在架上    30580002265788
 文哲所  782.88 8777/ 8462  v.2    在架上    30580002265796
 人文社會聯圖  782.886 1142 1030 2006  v.1    在架上    30600010675933
 人文社會聯圖  782.886 1142 1030 2006  v.2    在架上    30600010675941
版本 初版
說明 2冊 : 圖,像 ; 21公分
NT$720 (平裝)
附註 附: 參考書目
主題 張大千 (1899-1983) -- 傳記 csht
Record:   Prev Next