MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  930827s1971  ch      000 0dchi d 
040  AS|bchi|cAS|dMH|dFSN 
245 00 駱公年譜 /|c駱秉章注 
250  初版 
260  台北市 :|b廣文書局,|c民60[1971] 
300  276面 ;|c20公分 
350  |b(精裝) 
490 0 年譜叢書 ;|v28 
700 1 駱秉章|e注 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  982.91 647  v.28    在架上    mhc0041156
 民族所圖書館  782.91708 5672 v.28    在架上    30520010526862
 文哲所  782.908 8738  v.28    在架上    30580000699640
 傅斯年圖書館中文圖書區  982.91 674  v.1:28    在架上    30530100633056