Record:   Prev Next
作者 程庭鷺 (清) 撰
書名 夢盦居士自編年譜 / 程庭鷺撰
出版項 台北市 : 廣文書局, 民60[1971]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  782.91708 5672 v.29    在架上    30520010526870
 文哲所  782.908 8738  v.29    在架上    30580000699632
 傅斯年圖書館中文圖書區  982.91 674  v.1:29    在架上    30530100633064
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  982.91 647  v.29    在架上    mhc0041157
版本 初版
說明 36面 ; 20公分
(精裝)
系列 年譜叢書 ; 29
附註 與趙文恪公自訂年譜合刊
Record:   Prev Next