Record:   Prev Next
作者 花沙納 (1806-1859) 編
書名 德壯果公年譜 / 花沙納編
出版項 台北市 : 廣文書局, 民60[1971]
國際標準書號 (精裝)
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  782.91708 5672 v.14    在架上    30520010526722
 民族所圖書館  782.91708 5672 v.15    在架上    30520010526730
 民族所圖書館  782.91708 5672 v.16    在架上    30520010526748
 民族所圖書館  782.91708 5672 v.17    在架上    30520010526755
 民族所圖書館  782.91708 5672 v.18    在架上    30520010526763
 民族所圖書館  782.91708 5672 v.19    在架上    30520010526771
 民族所圖書館  782.91708 5672 v.20    在架上    30520010526789
 民族所圖書館  782.91708 5672 v.21    在架上    30520010526797
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  982.91 647  v.14    在架上    mhc0041142
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  982.91 647  v.15    在架上    mhc0041143

版本 初版
說明 8冊 ; 20公分
系列 年譜叢書 ; 14-21
主題 德楞泰 (1745-1809) -- 年譜 csht
Record:   Prev Next