Record:   Prev Next
書名 北京语言大学汉语言文字学论丛. 语音和文字卷 / 张维佳主编
出版項 北京市 : 北京语言大学, 2008
國際標準書號 9787561922576 (平裝) : 人民幣47.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  802 2240-2 v.4    在架上    30630010017281
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 420.7 4407  v.4    在架上    30530105572465
Record:   Prev Next