Record:   Prev Next
作者 褚人穫 (1635-?) 撰
書名 堅瓠集 / (淸)褚人獲撰
出版項 杭州市 : 浙江人民, 1986[民75]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  847 3484  v.1    在架上    30560300243752
 人社中心  847 3484  v.2    在架上    30560300243760
 人社中心  847 3484  v.3    在架上    30560300243778
 人社中心  847 3484  v.4    在架上    30560300243786
 文哲所  857.1 7399  v.1    到期 09-24-20    30580000667373
 文哲所  857.1 7399  v.2    在架上    30580000667381
 文哲所  857.1 7399  v.3    在架上    30580000667746
 文哲所  857.1 7399  v.4    到期 09-24-20    30580000667365
版本 第一版
說明 4册 ; 21公分
人民幣23元 (平裝)
主題 筆記小說 -- 淸(1644-1912) csht
Record:   Prev Next