Record:   Prev Next
作者 郭壽玉 (1934-) 著
書名 资本主义南北经济关系新论 : 马克思主义中心外围论 / 郭寿玉著
出版項 北京 : 首都师范大学出版社, 1993[民82]
國際標準書號 7810391941
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 552.098 0741    在架上    30520010675180
版本 第1版
說明 [8], 365面 : 圖, 表 ; 20公分
人民幣8.50元 (平裝)
系列 当代中囯学者文库
附註 拼音題名: Zi ben zhu yi nan bei jing ji guan xi xin lun
附錄: 中心外圍式資本主義經濟制度老年症幾例等3種
Alt Title 馬克思主義中心外圍論
Zi ben zhu yi nan bei jing ji guan xi xin lun
Record:   Prev Next