Record:   Prev Next
作者 楊升南 (1938-) 著
書名 中囯春秋战囯政治史 / 杨升南著
出版項 北京市 : 人民出版社, 1994[民83]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.11    在架上    30580000367495
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  921.08 061  v.11    在架上    30550111189591
 民族所圖書館  C 618 5020 v.11    在架上    30520010629419
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 921.08 0618  v.11    在架上    30530103320339
Record:   Prev Next