Record:   Prev Next
作者 申先甲 著
書名 中囯春秋战囯科技史 / 申先甲著
出版項 北京市 : 人民出版社, 1994[民83]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.17    在架上    30580000367529
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  921.08 061  v.17    在架上    30550111189658
 民族所圖書館  C 618 5020 v.17    在架上    30520010629476
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 921.08 0618  v.17    在架上    30530103320362
Record:   Prev Next