Record:   Prev Next
作者 李輯 著
書名 中囯远古暨三代思想史 / 李辑著
出版項 北京市 : 人民出版社, 1994[民83]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.4    在架上    30580000367453
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  921.08 061  v.4    在架上    30550111189526
 民族所圖書館  C 618 5020 v.4    在架上    30520010629344
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 921.08 0618  v.4    在架上    30530103320214
Record:   Prev Next