Record:   Prev Next
作者 馬洪路 (1945-) 著
書名 中囯远古暨三代经济史 / 马洪路著
出版項 北京市 : 人民出版社, 1994[民83]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.2    在架上    30580000367396
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  921.08 061  v.2    在架上    30550111189500
 民族所圖書館  C 618 5020 v.2    在架上    30520010629328
 人社中心  618 5020 v.2    在架上    30560300642813
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 921.08 0618  v.2    在架上    30530103320230
Record:   Prev Next