Record:   Prev Next
書名 中囯宋辽金夏军事史 / 刘庆, 毛元佑著
出版項 北京市 : 人民出版社, 1994[民83]
國際標準書號 7010013985
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.53    在架上    30580000367214
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  921.08 061  v.53    在架上    30550111190011
 民族所圖書館  C 618 5020 v.53    在架上    30520010629831
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 921.08 0618  v.53    在架上    30530103320768
Record:   Prev Next