Record:   Prev Next
作者 劉堅 (1934-2002) 著
書名 近代汉语虛词研究 / 刘坚等著
出版項 北京 : 语文出版社, 1992[民81]
國際標準書號 7800064484
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 426.2 7634    在架上    HPE0318455
 民族所圖書館  C 802.298 7277    在架上    30520010634484
 文哲所  802.63 874    在架上    30580001380414
 人文社會聯圖  802.63 7277    在架上    30630000083939
版本 第1版
說明 [10], 348面 ; 21公分
人民幣5.50元 (平裝)
附註 拼音题名: Jindai hanyu xuci yanjiu
含参考书目
主題 中國語言 -- 虛詞 csht
Alt Title Jin dai han yu xu ci yan jiu
Record:   Prev Next