MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  020605s2000  cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dCLP|dFSN 
041 0 chi 
245 00 故宮珍本叢刊 /|c故宮博物院編 
250  第1版 
260  海口市 :|b海南出版社,|c2000[民89]-2001[民90] 
300  731冊 ;|c26公分 
350  |b(平裝) 
500  另有卷首一冊,內容為目錄 
505 0 內容:經部,第一冊至第三十一冊--史部,
    第三十二冊第三百四十一冊--子部,
    第三百四十二冊至第五百二十五冊--集部,第五百二十六冊至 
650 7 叢書|z中國|2csht 
710 2 故宮博物院|e編 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 083 8777  v.1    在架上    30580001655500
 文哲所參考室  RS 083 8777  v.2    在架上    30580001655518
 文哲所參考室  RS 083 8777  v.3    在架上    30580001655526
 文哲所參考室  RS 083 8777  v.4    在架上    30580001655534
 文哲所參考室  RS 083 8777  v.5    在架上    30580001655542
 文哲所參考室  RS 083 8777  v.6    在架上    30580001655559
 文哲所參考室  RS 083 8777  v.7    在架上    30580001655567
 文哲所參考室  RS 083 8777  v.8    在架上    30580001655575
 文哲所參考室  RS 083 8777  v.9    在架上    30580001655583
 文哲所參考室  RS 083 8777  v.10    在架上    30580001655591