MARC 主機 00000nas 2200000 a 4500 
008  030331d1912uuuumy mr p   o0  a0eng d 
040  AS|cAS|dTH 
041 0 eng 
050  SZ17|b.A37 
245 04 The Agricultural bulletin of the Federated Malay States 
260  [Kuala Lumpur :|bDept. of Agriculture, Federated Malay 
    States],|c1912- 
300    v. ;|c25 cm 
310  Monthly 
362 0 Vol. 1, no. 1 (Aug. 1912)- 
500  Official organ of the Department of Agriculture, Federated
    Malay States, and the Planters' Association of Malay 
555  Vols. 1-4, 1912-1916. 1 v 
590  thshu(fsnB1) 
650 0 Agriculture|zMalaya 
650 0 Agriculture|xPeriodicals 
710 1 Federated Malay States.|bDept. of Agriculture 
710 2 Planters' Association of Malaya 
785 00 |tMalayan agricultural journal 

館藏地臺史所圖書館
Lib. Hasv.1:no.1(1912),v.1:no.3-12(1912-1913),v.2:no.1(1913)-v.5:no.3(1916),v.5:no.5-6(1917),v.7:no.2-6(1919),v.8:no.1-4(1920),v.9:no.1-4(1921),index(1912-1936)

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 4205 LB48  v.1:no.1,3-12(1912-1913)    館內使用    30600030177183(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 4205 LB48  v.2:no.1-12(1913-1914)    館內使用    30600030177191(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 4205 LB48  v.3:no.1-12(1914-1915)    館內使用    30600030177209(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 4205 LB48  v.4:no.1-12(1915-1916)    館內使用    30600030177217(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 4205 LB48  v.5:no.1-3,5-6(1916-1917)    館內使用    30600030177233(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 4205 LB48  v.7:no.2-6(1919)    館內使用    30600030177241(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 4205 LB48  v.8:no.1-4(1920)    館內使用    30600030177258(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 4205 LB48  v.9:no.1-4(1921)    館內使用    30600030177266(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 4205 LB48  index(1912-1916)    館內使用    30600030177225(已移回國立中央圖書館臺灣分館)