Record:   Prev Next
書名 郑成功档案史料选辑 / 廈门大学台湾硏究所, 中国第一历史档案馆编辑部编
出版項 福州市 : 福建人民出版社, 1985
國際標準書號 (平裝) : 人民幣3.15元
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  782.87 7747    在架上    30560300592778
 近史所郭廷以圖書館  982.869 741-704    到期 06-24-20    MHC0077033
 文哲所  626.96 8773-2    在架上    30580001471163
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 733.72 0747 1985    在架上    30600610295009
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 922.696 5624    在架上    30530111248548
Record:   Prev Next