Record:   Prev Next
作者 李騫 (1963-) 著
書名 20世纪中国新诗流派研究 / 李骞著
出版項 北京 : 中國社会科学出版社, 2012
國際標準書號 9787516100592 (平裝) : 人民幣45.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  821.54 161.1    在架上    30550112672892
 文哲所  820.918 842:2    在架上    30580002966849
版本 第1版
說明 4, 321面 ; 24公分
附註 拼音題名: 20 shi ji Zhongguo xin shi liu pai yan jiu
主題 中國詩 -- 歷史 -- 現代(1900-) csht
Alt Title 二十世紀中國新詩流派研究
20 shi ji Zhongguo xin shi liu pai yan jiu
Record:   Prev Next