Record:   Prev Next
作者 孫學雷 主編
書名 地方志・書目文獻叢刊 / 孫學雷主編 ; 張愛芳, 郝瑞平副主編
出版項 北京市 : 北京圖書館出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7501324638
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  013.29 395.1  v.1    在架上    30550112016017
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  013.29 395.1  v.2    到期 10-13-21    30550112016025
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  013.29 395.1  v.3    在架上    30550112016033
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  013.29 395.1  v.4    在架上    30550112016041
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  013.29 395.1  v.5    在架上    30550112016058
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  013.29 395.1  v.6    在架上    30550112016066
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  013.29 395.1  v.7    在架上    30550112016074
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  013.29 395.1  v.8    在架上    30550112016082
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  013.29 395.1  v.9    在架上    30550112016090
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  013.29 395.1  v.10    在架上    30550112016108

版本 第1版
說明 40冊 ; 21公分
人民幣9700.00元 (精裝)
附註 本套書由國家圖書館地方志家譜文獻中心,選出清季民初通志藝文志中的經籍志部份,加以編選,彙集而成,主要收藏清代至民國時期
內容: 第一冊,(光緒)順天府志--第二冊,(同治)上海縣志--(民國)上海縣志續修--(光緒)重修天津府志--河北通志稿 卷一至卷三--第三冊,河北通志稿 卷四至卷八--第四冊,(光緒)山西通志--(民國)歸綏縣志--(民國)奉天通志 卷二百二十三至二百二十五--第五冊,(民國)奉天通志 卷二百二十六至二百二十八--(民國)黑龍江志稿--(雍正)陝西通志--第六冊,(民國)續修陝西通志稿--第七冊,(光緒)甘肅新通志--(民國)朔方道志--(宣統)新疆圖志--(宣統)山東通志 卷一百二十七至一三十--第八冊,(宣統)山東通志 卷一百三十一至一百三十三--第九冊,(宣統)山東通志 卷一三四至一百三十八--第十冊,(宣統)山東通志 卷一百三十九至一百四十一--第十一冊,(宣統)山東通志 卷一百四十二至一百四十四--第十二冊,(宣統)山東通志 卷一百四十五--第十三冊,(宣統)山東通志 卷一百四十六--第十四冊,(乾隆)江南通志--(宣統)江蘇通志稿(一)--第十五冊(宣統)江蘇通志稿(二)--第十六冊,(雍正)浙江通志 卷二百四十一至二百四十七--第十七冊,(雍正)浙江通志 卷二百四十八至二百五十四--第十八冊,(光緒)安徽通志--(民國)安徽通志稿(一)--第十九冊,(民國)安徽通志稿(二)--(光緒)江西通志 卷九九十至一百--第二十冊,(光緒)江西通志 卷一零一至一零六--第二十一冊,江西通志 卷一零七至一百一十二--第二十二冊,(民國)福建通志 卷一至十三--第二十三冊,(民國)福建通志 卷一四至四十一--第二十四冊,(民國)福建通志 卷四十二至六十三--第二十五冊,(民國)福建通志 卷六十四至七十六--第二十六冊,(民國)福建通志 附錄 補遺 存目--(民國)河南通志(一)--第二十七冊,(民國)河南通志(二)--第二十八冊,(民國)河南通志(三)--第二十九冊,(民國)河南通志(四)--第三十冊,(民國)湖北通志 卷一至六--第三十一冊,湖北通志 卷七至十--(光緒)湖南通志 卷二百四十五至二百四十六--第三十二冊,(光緒)湖南通志 卷二百四十七至二百五十五--第三十三冊,(光緒)湖南通志 卷二百五十六至二百五十八--(道光)廣東通志 卷一百八十九至一百九十二--第三十四冊,(道光)廣東通志 卷一百九十三至一百九十八--(道光)瓊州府志--(嘉慶)廣西府志 卷二百零五至二百零六--第三十五冊,(嘉慶)廣西府志 卷二百零七至二百一十四--第三十六冊,(嘉慶)四川通志 卷一百八十三至一百八十五--第三十七冊,(嘉慶)四川通志 卷一百八十六至一百八十八--貴州通志 藝文一至四--第三十八冊,貴州通志 藝文五至十七--第三十九冊,貴州通志 藝文十八--新纂雲南通志 卷七十一至七十五--第四十冊,新纂雲南通志 卷七十六至八十--衛藏通志
主題 中國 -- 方志 csht
方志 -- 目錄 csht
Alt Author 張愛芳 副主編
郝瑞平 副主編
Alt Title 地方志書目文獻叢刊
書目文獻叢刊
Record:   Prev Next