Record:   Prev Next
書名 繍水王氏家藏集 / (清)王相輯
出版項 北京 : 國家圖書館出版社, 2015
國際標準書號 9787501355419 (精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 820.7 4044.1-2  v.92    在架上    30530111178265
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 820.7 4044.1-2  v.93    在架上    30530111178273
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 820.7 4044.1-2  v.94    在架上    30530111178281
版本 第1版
說明 3冊 ; 27公分
系列 清代家集叢刊 ; 92-94
清代家集叢刊 ; 92-94
附註 據清咸豐王褧之刻本影印
內容: 第92冊,清貽堂存稿四卷附録一卷/(清)王益朋撰--清貽堂賸稿一卷/(清)王士駿,(清)王琦撰--偷閒集賸稿一卷/(清)王靄撰--安流舫存稿二卷/(清)王璋撰--復初集賸稿一卷/(清)王璣撰--鵝溪草堂存稿六卷/(清)王元鑑撰--蘭堂賸稿一卷/(清)王錦撰--第93冊,憺園草二卷補遺一卷外集一卷/(清)王錚撰--橘香堂存稿二卷/(清)王澄撰--清閨遺稿一卷/(清)吳宗憲撰--絜華樓存稿三卷/(清)王楨撰--無止境初存稿六卷無止境集外詩一卷/(清)王相撰--第94冊,無止境續存稿六卷無止境集外詩續存一卷/(清)王相撰--鄉程日記一卷/(清)王相撰--無止境附録一卷/(清)魯一同等撰--芬響閣初稿十卷/(清)王褧之撰--續鄉程日記一卷/(清)王褧之撰
主題 中國文學 -- 清(1644-1912) -- 作品集 csht
清代文學 lcstt
Alt Author 王相 (清) 輯
王益朋 (清) 撰. 清貽堂存稿四卷附録一卷
王士駿 (清) 撰. 清貽堂賸稿一卷
王琦 (清) 撰. 清貽堂賸稿一卷
王靄 (清) 撰. 偷閒集賸稿一卷
王璋 (清) 撰. 安流舫存稿二卷
王璣 (清) 撰. 復初集賸稿一卷
王元鑑 (清) 撰. 鵝溪草堂存稿六卷
王錦 (清) 撰. 蘭堂賸稿一卷
王錚 (清) 撰. 憺園草二卷補遺一卷外集一卷
王澄 (清) 撰. 橘香堂存稿二卷
吳宗憲 (清) 撰. 清閨遺稿一卷
王楨 (清) 撰. 絜華樓存稿三卷
王相 (清) 撰. 無止境初存稿六卷
王相 (清) 撰. 無止境集外詩一卷
王相 (清) 撰. 無止境續存稿六卷
王相 (清) 撰. 無止境集外詩續存一卷
王相 (清) 撰. 鄉程日記一卷
魯一同 (清) 撰. 無止境附録一卷
王褧之 (清) 撰. 芬響閣初稿十卷
王褧之 (清) 撰. 續鄉程日記一卷
Record:   Prev Next