Record:   Prev Next
書名 心經註解叢編補遺. 3 / 宋熹準編
出版項 大田廣域市 : 學民文化社, 2005
國際標準書號 899136418704810 (全套 ; 精裝)
899136426804810 (精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  221.4508 8634-2  v.3    在架上    30580003378135
說明 40, 448面 ; 27公分
附註 內容: 心經註解(卷之二~四)/朴世綸--答李良伯濬九心經問目(溪堂集 卷之五)/柳疇睦--答心經問目(寒洲集 卷之十一、二十八)/李震相--跋金栢軒心經劄記(勉菴集 卷之二十四)/崔益铉--心經讀說(枕溪集 卷之六)/趙秉時--心經問難(石村集 卷之四)/權錫夏--家藏心經改粧後感書(枕山集 卷之二)/李世鋼--心經講錄後說(膠字集 卷之十六)/尹冑夏--心經問答(遯軒遺稿 卷之五)/林炳瓚--謹書大埜先生心經集解後(汎庵集 卷之五)/柳淵楫--書心經後(洛左集 卷之三)/金聖年--心經講義(常敬軒集 卷之六)/李能灝--心學全說(琴岡遺稿 卷之四)/裵相瑾--心經質疑(晚窩集 卷之二)/金永龜--心經追繹(重齋集 卷之三十八)/金榥--辨丁茶山心經解(九峯集 卷之三)/李禮中--書心經發揮或問後(聾巖集 卷之四)/李相奭--心經續後論/?柱夏
主題 心經 -- 註釋 -- 叢書 csht
Alt Author 宋熹準 編
朴世綸. 心經註解
柳疇睦 (1813-1872). 答李良伯濬九心經問目
李震相 (1818-1886). 答心經問目
崔益鉉 (1833-1906). 跋金栢軒心經劄記
趙秉時. 心經讀說
權錫夏. 心經問難
李世鋼. 家藏心經改粧後感書
尹冑夏. 心經講錄後說
林炳瓚. 心經問答
柳淵楫. 謹書大埜先生心經集解後
金聖年. 書心經後
李能灝. 心經講義
裵相瑾. 心學全說
金永龜. 心經質疑
金榥. 心經追繹
李禮中. 辨丁茶山心經解
李相奭. 書心經發揮或問後
柱夏. 心經續後論
Record:   Prev Next