MARC 主機 00000nam 2200217 i 4500 
008  180206s2005  ko    b  000 0 chi d 
020  899136418704810|q(全套 ;|q精裝) 
020  899136426804810|q(精裝) 
040  AS|bchi|cAS|dCLP 
041 0 chi 
245 00 心經註解叢編補遺.|n3 /|c宋熹準編 
264 1 大田廣域市 :|b學民文化社,|c2005 
300  40, 448面 ;|c27公分 
505 0 內容: 心經註解(卷之二~四)/朴世綸--
    答李良伯濬九心經問目(溪堂集 卷之五)/柳疇睦--
    答心經問目(寒洲集 卷之十一、二十八)/李震相--
    跋金栢軒心經劄記(勉菴集 卷之二十四)/崔益铉--
    心經讀說(枕溪集 卷之六)/趙秉時--心經問難(石村集 卷之四)/
    權錫夏--家藏心經改粧後感書(枕山集 卷之二)/李世鋼--
    心經講錄後說(膠字集 卷之十六)/尹冑夏--心經問答(遯軒遺稿 
    卷之五)/林炳瓚--謹書大埜先生心經集解後(汎庵集 卷之五)/
    柳淵楫--書心經後(洛左集 卷之三)/金聖年--心經講義(常敬軒集 
    卷之六)/李能灝--心學全說(琴岡遺稿 卷之四)/裵相瑾--
    心經質疑(晚窩集 卷之二)/金永龜--心經追繹(重齋集 
    卷之三十八)/金榥--辨丁茶山心經解(九峯集 卷之三)/李禮中--
    書心經發揮或問後(聾巖集 卷之四)/李相奭--心經續後論/?柱夏 
630 07 心經|x註釋|x叢書|2csht 
700 1 宋熹準|e編 
700 12 朴世綸.|t心經註解 
700 12 柳疇睦|d(1813-1872).|t答李良伯濬九心經問目 
700 12 李震相|d(1818-1886).|t答心經問目 
700 12 崔益鉉|d(1833-1906).|t跋金栢軒心經劄記 
700 12 趙秉時.|t心經讀說 
700 12 權錫夏.|t心經問難 
700 12 李世鋼.|t家藏心經改粧後感書 
700 12 尹冑夏.|t心經講錄後說 
700 12 林炳瓚.|t心經問答 
700 12 柳淵楫.|t謹書大埜先生心經集解後 
700 12 金聖年.|t書心經後 
700 12 李能灝.|t心經講義 
700 12 裵相瑾.|t心學全說 
700 12 金永龜.|t心經質疑 
700 12 金榥.|t心經追繹 
700 12 李禮中.|t辨丁茶山心經解 
700 12 李相奭.|t書心經發揮或問後 
700 12 柱夏.|t心經續後論 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  221.4508 8634-2  v.3    在架上    30580003378135