Record:   Prev Next
書名 新竹市志. 卷三, 政事志 / 童勝男監修 ; 林松, 周宜昌主修 ; 張永堂總編纂 ; 新竹市志編纂委員會編
出版項 新竹市 : 新竹市政府, 民86[1997]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  678.43/1 4448  v.3 pt.1    在架上    30600010186485
 人文社會聯圖  678.43/1 4448  v.3 pt.2    在架上    30600010186477
 人文社會聯圖  678.43/1 4448  v.3 pt.3    在架上    30600010186493
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  927.329 108-448  v.3(1)    在架上    30550111526990
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  927.329 108-448  v.3(2)    在架上    30550111527006
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  927.329 108-448  v.3(3)    在架上    30550111527014
 文哲所  677.945 8387  v.3:1    在架上    30580001578728
 文哲所  677.945 8387  v.3:2    在架上    30580001578736
 文哲所  677.945 8387  v.3:3    在架上    30580001578744
說明 3冊 : 圖, 表 ; 30公分
(精裝)
主題 新竹市 -- 方志 csht
Alt Author 童勝男 監修
張永堂 總編纂
林松 主修
周宜昌 主修
新竹市志編纂委員會 編
Alt Title 新竹市志. 政事志
Record:   Prev Next