Record:   Prev Next
書名 新湖南報 = Xin Hunan bao
出版項 [湖南省 : 新湖南報社], 1958[民47]-

身份 過刊架號: M15A3-2 
館藏地近史所郭廷以圖書館A棟B1(洽櫃臺調閱)
Lib. Has3274(1958:Sep. 6),3276(1958:Sep. 8),3286(1958:Sep. 18),3288(1958:Sep. 20)-3291(1958:Sep. 23),3293(1958:Sep. 25)-3304(1958:Oct. 6),3306(1958:Oct. 8)-3314(1958:Oct. 16),3316(1958:Oct. 18)-3333(1958:Nov. 4),3336(1958:Nov. 7)-3343(1958:Nov. 14),3346(1958:Nov. 17),3348(1958:Nov. 19),3150(1958:Nov. 21)-3357(1958:Nov. 28),3359(1958:Nov. 30)

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館A棟B1(洽櫃臺調閱)  M15A3-2  no.3330(1958:Nov. 1)-no.3333(1958:Nov. 4),no.3336(1958:Nov. 7)-no.3343(1958:Nov. 14),no.3346(1958:Nov. 17),no.3348(1958:Nov. 19),no.3150(1958:Nov. 21)-no.3357(1958:Nov. 28),no.3359(1958:Nov. 30)    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館A棟B1(洽櫃臺調閱)  M15A3-2  no.3274(1958:Sep. 6),no.3276(1958:Sep. 8),no.3286(1958:Sep. 18),no.3288(1958:Sep. 20)-no.3291(1958:Sep. 23),no.3293(1958:Sep. 25)-no.3298(1958:Sep. 30)    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館A棟B1(洽櫃臺調閱)  M15A3-2  no.3299(1958:Oct. 1)-no.3304(1958:Oct. 6),no.3306(1958:Oct. 8)-no.3314(1958:Oct. 16),no.3316(1958:Oct. 18)-no.3329(1958:Oct. 31)    館內使用  
說明 份 ; 48公分
日刊
附註 自微捲印出
據第3330期(1958年11月1日)著錄
Alt Title Xin Hunan bao
Record:   Prev Next