Record:   Prev Next
作者 張象津 (清) 撰
書名 白雲山房詩集 三卷, 文集六卷, 附考工釋車一卷, 離騷義疏等韻指掌 一卷 / (清)張象津
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 448-54  v.1    在架上    30530101340800
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 448-54  v.2    在架上    30530101340818
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 448-54  v.3    在架上    30530101340826
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 448-54  v.4    在架上    30530101340834
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 448-54  v.5    在架上    30530101340842
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 448-54  v.1 c.2  在架上    30530101340859
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 448-54  v.2 c.2  在架上    30530101340867
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 448-54  v.3 c.2  在架上    30530101340875
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 448-54  v.4 c.2  在架上    30530101340883
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 448-54  v.5 c.2  在架上    30530101340891
版本 清道光已丑(九)年(1829)刊本
說明 5冊 ; 25公分
(線裝)
主題 古籍 fsn
Alt Title 白雲山房文集
考工釋車
離騷義疏等韻指掌
Record:   Prev Next