Record:   Prev Next
書名 小方壺齋輿地叢鈔(廣州府) / (清)王錫祺輯
出版項 廣州 : 廣州出版社, 2015
國際標準書號 9787546219509 (精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 086.33 6742  v.213    在架上    30530111068821
版本 第1版
說明 1-166面 ; 31公分
系列 廣州大典. 史部 ; 213
廣州大典. 第三十四輯, 史部地理類 ; 第4冊
廣州大典. 史部 ; 213
廣州大典. 第三十四輯, 史部地理類 ; 第4冊
史部地理類 ; 第4冊
附註 清光緒十七年上海著易堂鉛印本
原書版框高一五〇毫米 寬一〇五毫米
據廣東省立中山圖書館藏本影印
與小方壺齋輿地叢鈔補編(廣州府) --小方壺齋輿地叢鈔再補編(廣州府)--方輿類纂 二十八卷首一卷合刊
內容: 地球總論 一卷/(葡萄牙)瑪吉士撰--國地異名錄 一卷/(清)林謙纂--五大洲輿地戶口物產表 一卷/(清)鄺其照撰--輿地略 一卷/(清)馮焌光撰--廣東考略 一卷/(清)龔柴撰--蝦夷紀略 一卷/(清)姚棻撰--登華記 一卷/(清)屈大均撰--青城山行紀 一卷/(清)江錫齡撰--遊白雲山記 一卷/(清)陸葇撰--遊白雲山記 一卷/(清)陳夢照撰--遊欖山記 一卷/(清)姚瑩撰--浮山紀勝 一卷/(清)黃培芳撰--黃婆洞記 一卷/(清)盛謨撰--遊鐵城記 一卷--/(清)鄭獻甫撰--汝水說 一卷/(清)馮焌光撰--粵江諸水編 一卷/(清)齊召南撰--西江源流說 一卷/(清)勞孝輿撰--燕京雜記 一卷/(清)闕名撰--粵述 一卷/(清)閔敘撰--粵滇雜記 一卷/(清)趙翼撰--臺灣番社考 一卷/(清)鄺其照撰--嶺南雜記 一卷/(清)吳震方撰--粵囊 一卷/(清)檀萃撰--南來志 一卷/(清)王士禎撰--北歸志 一卷/(清)王士禎撰--廣州遊覽小志 一卷/(清)王士禎撰--南越筆記 一卷/(清)李調元撰--粵遊錄 一卷/(清)戴燮元撰--入廣記 一卷/(清)王闓運撰--粵遊小志 一卷/(清)張心泰撰--赤溪雜誌 一卷/(清)金武祥撰--澳門圖說 一卷/(清)張甄陶撰--澳門記 一卷/(清)薛馧撰--澳門形勢篇 一卷/(清)張汝霖撰--澳門形勢論 一卷/(清)張甄陶撰--澳蕃篇 一卷/(清)張汝霖撰--制馭澳夷論 一卷/(清)張甄陶撰--澳門形勢論 一卷/(清)李受彤撰--虎門記 一卷/(清)薛馧撰--英軺日記 一卷/(清)劉錫鴻撰--古巴雜記 一卷/(清)譚乾初撰
Alt Author 王錫祺 (1855-1913) 輯
瑪吉士 撰. 地球總論 一卷
林謙 (清) 撰. 國地異名錄 一卷
鄺其照 (清) 撰. 五大洲輿地戶口物產表 一卷
馮焌光 (清) 撰. 輿地略 一卷
龔柴 (清) 撰. 廣東考略 一卷
姚棻 (清) 撰. 蝦夷紀略 一卷
屈大均 (1630-1696) 撰. 登華記 一卷
江錫齡 (清) 撰. 青城山行紀 一卷
陸葇 (清) 撰. 白雲山記 一卷
陳夢照 (清) 撰. 白雲山記 一卷
姚瑩 (1785-1852) 撰. 遊欖山記 一卷
黃培芳 (清) 撰. 浮山紀勝 一卷
盛謨 (清) 撰. 黃婆洞記 一卷
鄭獻甫 (清) 撰. 遊鐵城記 一卷
馮焌光 (清) 撰. 汝水說 一卷
齊召南 (1703-1768) 撰. 粵江諸水編 一卷
勞孝輿 (清) 撰. 西江源流說 一卷
闕名 (清) 撰. 燕京雜記 一卷
閔敘 (清) 撰. 粵述 一卷
趙翼 (1727-1814) 撰. 粵滇雜記 一卷
鄺其照 (清) 撰. 臺灣番社考 一卷
吳震方 (清) 撰. 嶺南雜記 一卷
檀萃 (清) 撰. 粵囊 一卷
王士禎 (1634-1711) 撰. 南來志 一卷
王士禎 (1634-1711) 撰. 北歸志 一卷
王士禎 (1634-1711) 撰. 廣州遊覽小志 一卷
李調元 (1734-1802) 撰. 南越筆記 一卷
戴燮元 (清) 撰. 粵遊錄 一卷
王闓運 (1833-1916) 撰. 入廣記 一卷
張心泰 (清) 撰. 粵遊小志 一卷
金武祥 (清) 撰. 赤溪雜誌 一卷
張甄陶 (清) 撰. 澳門圖說 一卷
薛馧 (清) 撰. 澳門記 一卷
張汝霖 (1709-1769) 撰. 澳門形勢篇 一卷
張甄陶 (清) 撰. 澳門形勢論 一卷
張汝霖 (1709-1769) 撰. 澳蕃篇 一卷
張甄陶 (清) 撰. 制馭澳夷論 一卷
李受彤 (清) 撰. 澳門形勢論 一卷
薛馧 (清) 撰. 虎門記 一卷
劉錫鴻 (清) 撰. 英軺日記 一卷
譚乾初 (清) 撰. 古巴雜記 一卷
Record:   Prev Next