Record:   Prev Next
作者 朱維之 (1905-1999) 著
書名 圣经文学十二讲 : 圣经、次经、伪经、死海古卷 = The Holy Bible / 朱维之著
出版項 北京 : 人民文学出版社, 1989
國際標準書號 9787020061334 (平裝) : 人民幣27.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  241 103    在架上    30550112586514
版本 第1版
說明 [8], 425面 : 圖, 地圖 ; 21公分
附註 拼音題名: Sheng jing wen xue shi er jiang
含參考書目
館藏: 2008年3月第1次印刷. MH
主題 聖經 -- 評論 csht
Alt Title 聖經、次經、偽經、死海古卷
The Holy Bible
Sheng jing wen xue shi er jiang
Record:   Prev Next