Record:   Prev Next
作者 劉維鈞 著
書名 西域史话 / 刘维钧著
出版項 [乌鲁木齐市] : 新疆靑年出版社, 1982-1985[民71-74]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  676.2 7228  v.1    在架上    30560300121792
 人社中心  676.2 7228  v.2    在架上    30560300121800
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 922.961 763  v.1    在架上    HPE0019768
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 922.961 763  v.2    在架上    HPE0019769
 民族所圖書館  C 676.02 7228  v.1    在架上    30520010398106
 民族所圖書館  C 676.02 7228  v.2    在架上    30520010398114
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  927.618 763  v.1    在架上    mhc0062218
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  927.618 763  v.2    在架上    MHC0071423
 文哲所  676.02 8766  v.1    在架上    30580000243043
 文哲所  676.02 8766  v.2    在架上    30580000243076
版本 第1版
說明 2册 : 图 ; 19公分
人民幣1.55元 (精裝); 人民幣0.60元 (平裝)
系列 西域历史知识丛书
主題 西域 -- 歷史 csht
Record:   Prev Next