Record:   Prev Next
書名 近思録註觧叢編. 10 / 宋熹準編
出版項 大田光域市 : 學民文化社, 1999
國際標準書號 (精裝)
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  125.508 8634  v.10    在架上    30580003378234
說明 613面 ; 27公分
附註 近思錄係朱熹, 呂祖謙合編
內容: 讀近思錄首篇(而堂集 卷之二十三)/權載奎--近思錄口訣首識(而堂集 卷之二十七)/權載奎--批奉姪太極圖解近思錄疑目兼論立巖叔答說(夷川集 卷之十六)/南昌熙--近思錄葉註存疑(惺軒集 卷之五)/林翰周--近思錄問答(蕉山集 卷之三)/沈鶴煥--近思錄講義(弘菴集 卷之二)/金鎮文--講近思錄(陽泉遺稿 卷之四)/丁大秀--近思錄集註(後滄集 卷之十六)/金澤述--讀金士文權正父講辨金而晦近思錄私劄(弘堂集 卷之四)/李秉灝--金而晦近思錄私劄講辨(滄溪集 卷之四)/金銖--近思錄講義(春泉堂集 卷之五)/沈相鳳--近思錄私劄(重齋集 卷之三十七)/金榥--近思錄東本唐本考證(鼓巖集 卷之三)/黃炳中--近思錄備忘錄(鶴隱漫稿 卷之三十四-三十五) 十四卷/李馥--近思錄記疑(經書記疑 卷之一)/編者未詳
主題 朱熹 (1130-1200) lcstt
呂祖謙 (1137-1181) lcstt
中國哲學 lcstt
Alt Author 宋熹準 (1958-) 編
權載奎. 讀近思錄首篇
權載奎. 近思錄口訣首識
南昌熙. 批奉姪太極圖解近思錄疑目兼論立巖叔答說
林翰周. 近思錄葉註存疑
沈鶴煥. 近思錄問答
金鎮文. 近思錄講義
丁大秀. 講近思錄(陽泉遺稿
金澤述. 近思錄集註
李秉灝. 讀金士文權正父講辨金而晦近思錄私劄
金銖. 金而晦近思錄私劄講辨
沈相鳳. 近思錄講義
金榥. 近思錄私劄
黃炳中. 近思錄東本唐本考證
李馥. 近思錄備忘錄
Alt Title 近思錄記疑
Record:   Prev Next