Record:   Prev Next
書名 近思録專輯 / 嚴佐之, 戴揚本, 劉永翔主編
出版項 上海 : 華東師範大學出版社, 2015-2016
國際標準書號 9787567518209 (v.1 ; 精裝) : 人民幣45.00元
9787567516984 (v.2 ; 精裝) : 人民幣52.00元
9787567520110 (v.3 ; 精裝) : 人民幣55.00元
9787567519428 (v.4 ; 精裝) : 人民幣48.00元
9787567520196 (v.5 ; 精裝) : 人民幣55.00元
9787567519312 (v.6 ; 精裝) : 人民幣68.00元
9787567518193 (v.7 ; 精裝) : 人民幣52.00元
9787567532007 (v.8 ; 精裝) : 人民幣80.00元
9787567519435 (v.9 ; 精裝) : 人民幣42.00元
9787567529960 (v.10 ; 精裝) : 人民幣115.00元
9787567519442 (v.11 ; 精裝) : 人民幣69.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.508 9458  v.1    在架上    30530110963279
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.508 9458  v.2    在架上    30530110999547
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.508 9458  v.3    在架上    30530110999554
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.508 9458  v.4    在架上    30530110958840
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.508 9458  v.5    在架上    30530110999562
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.508 9458  v.6    在架上    30530111033361
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.508 9458  v.7    在架上    30530110958857
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.508 9458  v.8    在架上    30530111033379
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.508 9458  v.9    在架上    30530110999570
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.508 9458  v.10:1    在架上    30530110999588

版本 第1版
說明 11冊 ; 22公分
系列 朱子學文獻大系. 歷代朱子學著述叢刊
朱子學文獻大系. 歷代朱子學著述叢刊
附註 内容: 第1冊,泳齋近思錄衍註/(宋)楊伯喦撰--近思録集解/(宋)葉采撰--第2冊,近思雜問/(宋)陳埴撰--近思續録/(宋)蔡模編纂--近思別録/(宋)蔡模編纂--近思後録/(宋)佚名撰--近思録補/(明)江起鵬撰--第3冊,近思録傳/(清)張習孔撰--近思録集解/(清)李文炤撰--第4冊,近思録集解/(清)張伯行撰--第5冊,續近思録/(清)張伯行集解--廣近思録/(清)張伯行輯--第6冊,近思録集朱/(清)黃叔璥輯--第7冊,近思録集註/(清)茅星來撰--第8冊,五子近思録發明/(清)施璜撰--第9冊,近思録集註/(清)江永撰--讀近思録/(清)汪紱撰--第10冊,近思續録/(清)劉源渌撰--第11冊,近思録補注/(清)陳沆撰--近思録注/(清)郭嵩燾撰--國朝近思録/(清)吕永輝輯
主題 近思錄 -- 評論 csht
朱熹 (1130-1200) -- 學術思想 csht
朱子學 lcstt
理學 -- 中國 csht
Alt Author 嚴佐之 主編
戴揚本 主編
劉永翔 主編
楊伯喦 (宋) 撰. 泳齋近思錄衍註
葉采 (宋) 撰. 近思錄集解
張伯行 (1651-1725) 撰. 近思錄集解
張伯行 (1651-1725) 集解. 續近思錄
張伯行 (1651-1725) 輯. 廣近思錄
黃叔儆 (1682-1758) 輯. 近思錄集朱
茅星來 (清) 撰. 近思錄集註
陳埴 (宋) 撰. 近思雜問
蔡模 (宋) 編纂. 近思續錄
蔡模 (宋) 編纂. 近思別錄
佚名 (宋) 撰. 近思後錄
江起鵬 (明) 撰. 近思錄補
張習孔 (清) 撰. 近思錄傳
李文炤 (清) 撰. 近思錄集解
施璜 (清) 撰. 五子近思錄發明
江永 (1681-1762) 撰. 近思錄集註
汪紱 (1692-1759) 撰. 讀近思錄
劉源淥 (清) 撰. 近思續錄
陳沆 (1785-1826) 撰. 近思錄補注
郭嵩燾 (1818-1891) 撰. 近思錄注
呂永輝 (1839-1921) 輯. 國朝近思錄
Record:   Prev Next