MARC 主機 00000nam 2200349Ii 4500 
001  33080644 
008  120314s1999  ko      000 0 chi d 
020  |q(精裝) 
040  NTU|bchi|cNTU|dAS|dCLP 
041 0 chi 
245 00 近思録註觧叢編.|n5 /|c宋熹準編 
260  大田光域市 :|b學民文化社,|c1999 
300  703面 ;|c27公分 
500  近思錄係朱熹, 呂祖謙合編 
505 0 內容: 近思錄講義(弘齋全書 卷之六十四-六十五)/正祖--
    近思錄註疑往復說辨(近窩集 卷之五)/柳栻--近思錄記疑(竹村集 
    卷之六)/權思學--近思錄葉註記疑(誠齋集 卷之八)/南漢皜--
    近思講問答(梅隱集 卷之十一) 十四卷/趙承洙--
    葉註記疑往復說(梅隱集 卷之十二)/趙承洙--
    近思錄時習錄(海隱遺稿 卷之十二)/姜必孝--
    讀近思錄疑義(松西集 卷之六)/姜橒--近思錄講錄(好古窩集 
    卷之十三)/柳徽文--近思錄葉註疑義(敬庵集 卷之九)/李漢膺--
    近思錄集解增刪 十四卷/柳鼎文 
600 17 朱熹|d(1130-1200)|2lcstt 
600 17 呂祖謙|d(1137-1181)|2lcstt 
650 7 中國哲學|2lcstt 
700 1 宋熹準|d(1958-)|e編 
700 0 正祖大王|d(1752-1800).|t近思錄講義 
700 1 柳栻|d(1755-1822).|t近思錄註疑往復說辨 
700 1 權思學.|t近思錄記疑 
700 1 南漢皜|d(1760-1821).|t近思錄葉註記疑 
700 1 趙承洙.|t葉註記疑往復說 
700 1 姜必孝|d(1764-1848).|t近思錄時習錄 
700 1 姜橒|d(1773-1834).|t讀近思錄疑義 
700 1 柳徽文|d(1773-1832).|t近思錄講錄 
700 1 李漢膺|d(1778-1864).|t近思錄葉註疑義 
700 1 柳鼎文|d(1782-1839).|t近思錄集解增刪 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  125.508 8634  v.5    在架上    30580003378184