Record:   Prev Next
書名 佛說阿彌陀佛根本祕密神咒經 一卷 / (曹魏)菩提流支譯
出版項 臺北市 : 新文豐, 民82[1993]
國際標準書號 9571706655 (套)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 221.08 7464.2  v.3    在架上    30580001702443
說明 827-830面 ; 24公分
系列 卍續藏經.印度撰述.密經軌部 ; 第3冊
卍續藏經. 印度撰述. 密經軌部 ; 第3冊
附註 據藏經書院版影印
與佛說十力經 一卷/唐勿提提犀魚譯--大聖妙吉祥菩薩秘密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法 一卷/(中天竺)菩提㗚使譯--十八契印軌 一卷--大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經 一卷/唐達磨栖那譯--尊勝佛頂修瑜伽法軌儀 二卷/唐善無畏譯--釋迦文尼佛金剛一乘修行儀規法品 一卷--藥師琉璃光如來消災除難念誦儀軌 一卷--藥師如來念誦儀軌 一卷/唐不空譯--觀自在菩薩心真言一切念誦法 一卷/唐不空譯--觀自在菩薩大悲印周遍法界利益眾生薰真如法 一卷/唐不空譯--北斗七星念誦儀軌 一卷/唐金剛智譯--三種悉地破地獄轉業障出三界秘密陀羅尼法 一卷/唐善無畏譯--慈氏菩薩略修愈誐念誦法 二卷/唐善無畏譯--白傘蓋大佛頂王最勝無比大威德金剛無礙大道場陀羅尼念誦法要 一卷--毗盧遮那五字真言修習儀軌 一卷/唐不空譯--地藏菩薩儀軌 一卷/唐輸婆迦羅譯--都表如意摩尼轉輪聖王次第念誦祕密最要略法 一卷/唐解脫師子譯--底哩三昧耶不動尊聖者念誦秘密法 三卷/唐不空譯--佛說無量壽佛化身大忿迅俱摩羅金剛念誦瑜伽儀軌法 一卷/唐金剛智譯--說矩里迦龍王像法 一卷--佛說金色迦那鉢底陀羅尼經 一卷/唐金剛智譯--大日經持誦次第儀軌 一卷--大聖妙吉祥菩薩說除災教令法輪 一卷--堅牢地天儀軌 一卷/唐善無畏譯--佛說大輪金剛總持陀羅尼經 一卷/(南天竺)金剛智譯--大輪金剛修行悉地成就及供養法 一卷/(南天竺)金剛智譯--攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌 一卷/唐不空譯--大慈大悲救苦觀世音自在王菩薩廣大圓滿無礙自在青頸大悲心陀羅尼 一卷/唐不空譯--金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌 一卷/唐金剛智譯--北方毗沙門天王隨軍護法儀軌 一卷/唐不空譯--如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪咒王經 一卷/唐不空譯--寶悉地成佛陀羅尼經 一卷/唐不空譯--法華十羅剎法 一卷/唐不空譯--深沙大將儀軌 一卷/唐不空譯--摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦 一卷/唐不空譯--供養十二大威德天報恩品 一卷/唐不空譯--寶藏天女陀羅尼法 一卷--摩利支菩薩略念誦法 一卷/唐不空譯--摩利支天一印法 一卷--阿吒薄拘付囑咒 一卷--阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經 一卷/梁失譯--何耶揭唎婆像法 一卷--何耶揭唎婆觀世音菩薩受法壇 一卷--馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦儀軌 一卷/唐金剛智譯--降三世忿怒明王念誦儀軌 一卷/唐不空譯--佛說金毗羅童子威德經 一卷/唐不空譯--千手千眼觀世音菩薩治病合藥經 一卷/唐伽梵達摩譯--播般曩結使波金剛念誦儀 一卷--金剛藥叉瞋怒王息災大威德神驗念佛儀軌 一卷/唐金剛智譯--佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經 一卷--大使咒法經 一卷/唐菩提流支譯--聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品 二卷/唐不空譯--佛說不空羂索陀羅尼儀軌經 二卷/阿目伽譯--佛心經品亦通大隨求陀羅尼 二卷/唐菩提流支譯--七佛俱底佛母心大準提陀羅尼法 一卷/唐善無畏譯--七俱胝獨部法 一卷/唐善無畏譯--五大虛空藏菩薩速疾大神驗祕密式經 一卷/唐金剛智譯--文殊師利菩薩六字咒功能法經 一卷--大隨求即得大陀羅尼明王懺悔法 一卷--金剛壽命陀羅尼經法 一卷/唐不空譯--金剛壽命陀羅尼經 一卷/唐不空譯--九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經 一卷/唐不空譯--七星如意輪祕密要經 一卷/唐不空譯--藥師如來觀行儀軌法 一卷/唐金剛智譯--藥師如來念誦儀軌 一卷/唐不空譯--
大日如來劔印 一卷--阿闍梨大曼荼囉灌頂儀軌 一卷佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密三身佛果三種悉地真言儀軌 一卷/唐善無畏譯--佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼 一卷/唐善無畏譯--千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼 一卷/唐不空譯--千光眼觀自在菩薩祕密法經 一卷/唐三昧蘇縛羅譯--千手觀音造次第法儀軌 一卷/唐善無畏譯--念誦結護法普通諸部 一卷/唐金剛智授--聖無動尊安鎮家國等法 一卷--北方毗沙門天王隨軍護法真言 一卷/唐不空譯--毗沙門儀軌 一卷/唐不空譯--賢劫十六尊 一卷--大聖歡喜雙身大自在天毗那夜迦王皈依念誦供養法 一卷/唐善無畏譯--般若守護十六善神王形體 一卷/唐金剛智譯--佛說北斗七星延命經 一卷/唐婆羅門僧譯--大毗盧遮那經廣大儀軌 三卷/唐善無畏譯--攝大毗盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼羅廣大念誦儀軌供養方便會 三卷/唐輸婆迦羅譯--五佛頂三昧陀羅尼經 四卷/唐菩提流志譯--大方廣如來藏經 一卷/唐不空譯--千手千眼觀世音菩薩大身咒本 一卷/唐金剛智譯--千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼咒本 一卷/唐金剛智譯--佛說壤相金剛陀羅尼經 一卷/元沙囉巴譯--藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌 二卷/元善護尊者造;沙囉巴譯--藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法 一卷/元善護尊者造;沙囉巴譯--佛說無能勝大明王陀羅尼經 一卷/宋法天譯--大聖妙吉祥菩薩最勝威德祕密八字陀羅尼修行念誦儀軌次第法 一卷/唐義雲法金剛,菩提仙同譯--正了知王孳叉眷屬法 一卷/唐義淨譯--二十八夜叉大軍王名號 一卷/梁僧伽婆羅譯--二十八藥叉大將名號 一卷/唐不空譯--權現金色迦那婆底九目天法 一卷/唐菩提流支譯--佛頂尊勝陀羅尼別法 一卷/龜茲國若那譯--佛頂尊勝陀羅尼真言 一卷祕密要術法 一卷/唐阿謨伽譯--大雲經祈雨壇法 一卷/唐不空譯--阿迦陀密一印千類千轉三使者成就經法 一卷/唐不空譯--七俱胝準提陀羅尼念誦儀軌 一卷/唐不空譯--佛說如意虛空藏菩薩陀羅尼經 一卷/唐菩提留支譯--佛說卻溫黃神咒經 一卷--曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經 一卷/唐義淨譯--諸佛集會陀羅尼經 一卷/唐提雲般若譯--北方毗沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌 一卷/唐不空譯--摩訶毗盧遮那如來定慧均等入佛三昧耶身大聖歡喜天菩薩修行祕密法儀軌 一卷/唐不空譯--清淨法身毗盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地 一卷大毗盧遮那略要速疾門五支念誦法 一卷--峚{u211EA}大道心驅策法 一卷--五大牛王雨寶陀羅尼儀軌 一卷/唐縛日羅枳惹曩譯--佛說大如意寶珠輪牛王守護神咒經 一卷/阿謨伽三藏譯--作世水宅心陀羅尼 一卷--妙法蓮華三昧祕密三摩耶經 一卷/唐不空譯--馬鳴菩薩成就悉地念誦 一卷/唐不空譯--十六大羅漢因果識見頌 一卷/唐闍那多迦譯--華嚴遊意 一卷/唐吉藏撰--華嚴經搜玄記 十卷自第一至三卷/唐智儼記合刊
Alt Author 菩提流志 (?-727) 譯
Alt Title 阿彌陀佛根本祕密神咒經 一卷
Record:   Prev Next