Record:   Prev Next
作者 陳廷桂 (清) 撰
書名 香草堂集 十卷 / (清)陳廷桂
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 440-146  v.1    在架上    30530101339869
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 440-146  v.2    在架上    30530101339877
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 440-146  v.3    在架上    30530101339885
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 440-146  v.4    在架上    30530101339893
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 440-146  v.5    在架上    30530101339901
 傅斯年圖書館古籍線裝書  847.5 440-146  v.6    在架上    30530101339919
版本 清嘉慶間排印本
說明 6冊 ; 27公分
(線裝)
主題 古籍 fsn
Record:   Prev Next