Record:   Prev Next
書名 The Chinese recorder : Journal of the Christian movement in China
出版項 Shanghai, China : Editorial Board [etc.]

館藏地傅斯年圖書館西文期刊區
Lib. Has63(1932)-65(1934)

館藏地臺史所圖書館
Lib. Hasv.51:no.5-11(1920),v.52:no.4,6,10-12(1921),v.53:no.1-12(1922)-v.67:no.1-12(1936)
v.51:no.10-11(1925),v.25:no.7-8(1926)

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.63(1932)    館內使用    30530103797031
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.64(1933)    館內使用    30530103797049
 傅斯年圖書館西文期刊區  v.65(1934)    館內使用    30530103797056
 臺史所檔案館  T2 92305 B10  v.51:no.5-11(1920)    館內使用    30600030272331(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T3 S951 C539  v.51:no.10-11(1925)    館內使用    30600031197974(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 92305 B10  v.52:no.4,6,10-12(1921)    館內使用    30600030272349(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T3 S951 C539  v.52:no.7-8(1926)    館內使用    30600031197982(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 92305 B10  v.53:no.1-6(1922)    館內使用    30600030272356(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 92305 B10  v.53:no.7-12(1922)    館內使用    30600030272364(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 92305 B10  v.54:no.1-6(1923)    館內使用    30600030272372(已移回國立中央圖書館臺灣分館)

說明 27 v. : ill. ; 24 cm
Monthly
Vol. 43, no. 2 (Feb. 1912)-v. 69, no. 12 (Dec. 1938)
附註 Cover title also in Chinese: 教務雜誌
thycc(fanB1)
thchia(fsn6F)
主題 China
China -- Periodical
Alt Title 教務雜誌
Record:   Prev Next